bacviet media

Lễ Bảo Vệ Luận Án Tiến Sỹ Cấp Học Viện Chuyên Nghành Mỹ Học

Danh mục , Ngày đăng: 18/04/2016

Ngày 05-04-2017 Viện hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội, Đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp học viện chuyên nghành Mỹ Học , Đề tài quan niệm của Mỹ học MácXít về cái cao cả và vấn đề hình tượng, người anh hùng trong văn học, nghệ thuật ở nước ta thời kỳ đổi mới của Ngiên cứu sinh, Tiêu Thị Mỹ Hồng.

luan an